สมาชิก

สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

สมาชิกสามัญ

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการหรือโภชนากร นักกำหนดอาหาร บุคลากรทางการแพทย์และหรือสาธารณสุขที่สนใจด้านโภชนาการเด็ก
 

สมาชิกกิตติมศักดิ์    

ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมิติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 
สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นไปในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น