คณะกรรมการ

คณะกรรมการ คือ กุมารแพทย์โภชนาการที่ได้ดูแลผู้ป่วยเด็กทางด้านโภชนาการเป็นการเฉพาะ
 
โดยคณะกรรมการสมาคมนี้จะมีการเลือก ประธาน 1 คน และประธานแต่งตั้ง 1 คน ซึ่งจะอยู่ในวาระ 3 ปี และมีการเลือกใหม่ทุก ๆ 3 ปี ส่วนคณะกรรมการสามารถทำงานต่อได้หรือมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการทำงาน
ดังนั้นคณะกรรมการจึงประกอบด้วย
 นายกสมาคม                                       1 คน
 อุปนายกและเลขาธิกา                                1 คน
 กรรมการ                                         9 คน
 กรรมการและวิชาการ                                 3 คน
 กรรมการและนายทะเบียนเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์              1 คน
 กรรมการและปฏิคม                                    2 คน
 กรรมการและเหรัญญิก                                                1 คน
 กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ                                      1 คน