รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ พ.ศ. 2567-2569

รายนามคณะกรรมการสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วาระประจำปี 2567-2569

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. นพ.เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
 
  ศ.เกียรติคุณ นพ.พิภพ จิรภิญโญ

 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
    ศ.เกียรติคุณ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ. พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ. นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
   ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

   

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ.พิเศษ พญ.สุนทรี รัตนชูเอก

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

 นายกสมาคมฯ

  รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

 อุปนายก

  พ.อ. นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 เลขาธิการ

  พญ.จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

 เหรัญญิก

   รศ. ดร. พญ.พัชราภา ทวีกุล

 นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์

  ผศ. ดร. พญ.กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี

 ฝ่ายปฏิคม

  ผศ. พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

 ฝ่ายวิจัย

   รศ. พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

 ฝ่ายวิชาการ

   ศ. ดร. พญ.ศิรินุช ชมโท

 ฝ่ายวิชาการ

   รศ. ดร.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

 กรรมการ

  รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
  ผศ. ดร. พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
  ผศ.พิเศษ พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
  ผศ. พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์
  นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์
  นพ.นิติโรจน์ บงกชวิณาวัลย์
  พญ.พุธิตา แสงพานิชย์
  พญ.สิรินภา สิวารมณ์
  นพ.เอกฤทธิ์ พาณิชศิลปกิจ