เกี่ยวกับสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่กุมารแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง โภชนาการ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับเด็กปกติและ อาหารทางการแพทย์

โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมดังต่อไปนี้