กิจกรรม

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566  
 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 43 คน แบ่งเป็น 
 แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 17 คน
 แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 10 คน
 พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน
 เภสัชกร จำนวน 1 คน 

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 40

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็น 
แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 25 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 22 คน
พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน
เภสัชกร จำนวน 2 คน 
นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 5 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 คน

งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 39

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online

มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 77 คน แบ่งเป็น 

แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 32 คน

แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 34 คน

พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 38 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 68 คน แบ่งเป็น 

แพทย์ จำนวน 7 คน
กุมารแพทย์ จำนวน 20 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 33 คน
เภสัชกร จำนวน 1 คน 
พยาบาล จำนวน 3 คน
นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 2 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 คน

  งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2022" ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565
   ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 400 คน แบ่งเป็น 

   แพทย์ จำนวน 91 คน

   กุมารแพทย์ จำนวน 157 คน

   แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 65 คน

    เภสัชกร จำนวน 13 คน 

    พยาบาล จำนวน 7 คน

    นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 57 คน

 การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 37

  ชื่องาน : Intenstive Course In Pediatric Nutrition " The Poewer of Micronutrients and Practical Enteral/Parenteral Nutrition Management"
  วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2564
  รูปแบบการบรรยาย : Webinar
  มีผู้เข้าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 248 คน แบ่งเป็น
  แพทย์/กุมารแพทย์  จำนวน 185 คน
  แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 33 คน
  พยาบาล จำนวน 2 คน
  นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ จำนวน 10 คน
  ผู้ช่วยวิจัยฯ จำนวน 2 คน

การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 36
จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม 711 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล