กิจกรรม

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 44 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 ณ ห้องประชุมสยาม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ Teleconference
 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 74 คน แบ่งเป็น 
 แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 21 คน
 แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 17 คน
 พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 8 คน 
 นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 12 คน

           งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 25 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2024" ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567  ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 170 คน แบ่งเป็น 

 

 งานประชุม Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 84 คน แบ่งเป็น 

แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 60 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 13 คน
เภสัชกร จำนวน 1 คน 
นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 10 คน

  งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็น 
  แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 14 คน
  แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 16 คน
  พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน 
  นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 8 คน
  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 คน

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566  
 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 43 คน แบ่งเป็น 
 แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 17 คน
 แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 10 คน
 พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน
 เภสัชกร จำนวน 1 คน 

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 40

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็น 
แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 25 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 22 คน
พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน
เภสัชกร จำนวน 2 คน 
นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 5 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 คน

งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 39

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online

มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 77 คน แบ่งเป็น 

แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 32 คน

แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 34 คน

พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน