รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ พ.ศ. 2561-2563

รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสมาคมโภชนาการเด็ก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.นายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร   

   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.นายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ   

   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์   

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม  จงพิพัฒน์วณิชย์

 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ   

   รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

 
 

 

 

นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี  

     นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี

 
 

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ   

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ

 
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์   

  นายกสมาคม

    รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์
 
 

 

พันเอก นายแพทย์เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

     อุปนายกและเลขาธิการ

     พันเอก นายแพทย์เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
 
 
 
 
 

 

แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

 

 

แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส

     

  กรรมการและเหรัญญิก

      แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส

 

กรรมการและวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท
 
      รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพร ตำรงวงศ์ศิริ

          
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพร ตำรงวงศ์ศิริ
 
 
 
 
 
 
แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล       
       
         แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

 กรรมการและนายทะเบียนเว็บไซต์และ 
 ประชาสัมพันธ์

           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

 

นายแพทย์สุรณัฐ แก้วณิมีย์

 
  กรรมการและปฏิคม
      นายแพทย์สุรณัฐ แก้วณิมีย์

 

 

 

แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูล 
  กรรมการและปฏิคม
 
      แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูล
 

 

กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล     

       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์คลินิก(พิเศษ)แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก

       

       รองศาสตราจารย์คลินิก(พิเศษ)แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร

      รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร

 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
       รองศาสตราจารย์  นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชราภา ทวีกุล
       
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชราภา ทวีกุล
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ภูวนันท์

     

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ภูวนันท์
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์     
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์
 
 
 
 
 
 
แพทย์หญิงปาจรีย์ ลิ่มทองแท่ง       
 
 
         แพทย์หญิงปาจรีย์ ลิ่มทองแท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
แพทย์หญิงสุชาอร แสงนิพันธ์กูล       

       

          แพทย์หญิงสุชาอร แสงนิพันธ์กูล