ข่าวประชาสัมพันธ์

 ชื่องาน : Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 29 
 วันที่จัดงาน : 23 พฤศจิกายน 2561
 สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 Website : www.pednutrition.org

 

 

 

ชื่อการประชุม : the 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

สถานที่ : Glasglow, Scotland