ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญเข้ารวมอบรม Pre-congress for the 15th Intensive course in Pediatric Nutrition Nutrition School for Resident
จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
วันที่จัด  23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัดงาน  ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

 Intensive course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 15

ขอเชิญเข้ารวมอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Micronutrient Forum 5th Global Conference 2020
เรื่อง Building New Evidence and Alliances for Improving Nutriotion
วันที่ : March 23rd - 27th, 2020 | Bangkok, Thailand
สถานที่ BITEC-Bangkok International Trade & Exhibition Center
Website: https://conference.micronutrientforum.org/