การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

 สมาชิกภาพของสมาชิก ให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  1. ตาย
  2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
    พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
  3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก
  4. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน
    เพราะสมาชิกผู้นั้นมีความประพฤติที่นาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม