สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 

 1. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมจัด
 2. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น
 3. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมและมีสิทธิออกเสียง
  ลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
 6. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งในสามของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน ร้องขอต่อ
  คณะกรรมการบริหาร ให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ หรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร
  และบัญชีทรัพย์สินของสมาคมได้
 7. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 8. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 9. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
 10. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดให้มีขึ้น
 11. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 12. มีหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อและหรือ
  นามสกุล ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นสมาคมจะไม่รับผิดชอบ
  ต่อประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกพึงจะได้รับ
 13. ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนการประชุมของชมรมฯ เช่น การประชุมวิชาการประจำปี การประชุม Intensive course in pediatric nutrition เป็นต้น
 14. ส่วนลดในการซื้อหนังสือของชมรมฯ ร้อยละ 10 จากราคาปก
 15. Download หนังสือของชมรมฯ (เฉพาะเล่มที่เล่มจริงจำหน่ายหมดแล้ว) และบทความวิชาการ
 16. ได้รับทราบข่าวสารการประชุมวิชาการต่าง ๆ ของชมรมฯ