ที่ตั้งสำนักงานและการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการ
128/127 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 096 880 2083
โทรสาร: 0 2201 1776
 E-mail address: group@pednutrition.org