รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ พ.ศ. 2564-2566


รายนามคณะกรรมการสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วาระประจำปี 2564-2566

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. นพ.เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
 
  ศ.เกียรติคุณ นพ.พิภพ จิรภิญโญ

 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
    ศ.เกียรติคุณ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ. พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ. นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
   ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
  รศ.พิเศษ พญ.สุนทรี รัตนชูเอก

 นายกสมาคม

  รศ. พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

 อุปนายก

  พ.อ. นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 กรรมการและเลขาธิการ

  พญ.จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

 กรรมการและเหรัญญิก

   รศ. ดร. พญ.พัชราภา ทวีกุล

 กรรมการ/นายทะเบียนและเว็บไซต์

  รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

 กรรมการและปฏิคม

  ผศ. พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

 กรรมการและประชาสัมพันธ์

   รศ. พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

 กรรมการและวิชาการ

   ศ. ดร. พญ.ศิรินุช ชมโท

 กรรมการและวิจัย

  ผศ. ดร. พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

 กรรมการ

  ผศ.พิเศษ พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
  รศ. ดร. พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
  ผศ. พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์
  นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์
  ผศ. ดร. พญ.กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี
  นพ.นิติโรจน์ บงกชวิณาวัลย์
  นพ.จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล
  พญ.พุธิตา แสงพานิชย์
  พญ.สิรินภา สิวารมณ์