ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 44

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/22/2024 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Sat, 03/30/2024 (All day)

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 44 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
 ณ ห้องประชุมสยาม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ Teleconference
 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 74 คน แบ่งเป็น 
 แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 21 คน
 แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 17 คน
 พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 8 คน 
 นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 12 คน
 นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน
 เภสัชกร จำนวน 1 คน
 นักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน
 เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 2 คน
 นักศึกษาสาขาสหเวชศาสตร์ จำนวน 6 คน