รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2554-2556

ประธาน

อาจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี

ประธานแต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

เลขาธิการ

อาจารย์แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชราภา ทวีกุล

เหรัญญิก

รองศาสตราจารย์คลินิก(พิเศษ)แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

อาจารย์แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ

วิชาการและฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์

 

อาจารย์พันเอกเรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท

ทะเบียนและเว็บไซต์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

กรรมการกลาง

อาจารย์แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

 

อาจารย์แพทย์หญิงชนกานต์ กังวานพรศิริ

 

อาจารย์แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ

 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 

รองศาสตราจารย์พลตรีหญิงภาวดี กุญชรานุสสรณ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณีรัตน์ ภูวนันท์

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

 

นายแพทย์สุรณัฐ แก้วณิมีย์

 

อาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ