เล่ม 16 โภชนาการเด็กทันสมัย 2019

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 
รายละเอียดหนังสือ
1. แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาลของสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
     ลัดดา เหมาะสุวรรณ 
     จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล 
     มณีรัตน์ ภูวนันท์
2. ภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
     พุธิตา แสงพานิชย์
3. โภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กโรคตับเรื้อรัง 
     จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล
4. โภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กโรคไตวายเรื้อรัง
     สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
5. อาหารคีโตนในกุมารเวชปฏิบัติ
     จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล
     ศิรินุช ชมโท 
6. การเตรียมความพร้อมในการจัดอาหารคีโตน 
     นันทพร เจริญผล
7. บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอาหารคีโตน 
     ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
8. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำในเด็ก
     สิรินภา ศิวารมณ์
9. โภชนาการสำหรับวัยรุ่น
     นพร อึ้งอาภรณ์
10. ภาวะการกินผิดปกติ
     มณีรัตน์ ภูวนันท์
11. กรดไขมันทรานส์ 
     นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
12. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมกับโรคมะเร็งและความสูง
     นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์
13. การบริโภคนมและภาวะไม่ทนต่อแลคโตส
     จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล
 
     ราคาเล่มละ 250 บาท  
     สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อชมรมฯ  www.pednutrition.org/books