ค่าบำรุง

 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,000 บาท ชำระครั้งเดียว
   
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียเงินค่าบารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
   
 • สมาชิกสามัญต้องชำระค่าสมาชิกล่วงหน้าตามระเบียบว่าด้วยค่าสมาชิก
   
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก 
   
 • เงินค่าสมาชิกไม่อาจเรียกคืนได้
   
 • การเปลี่ยนแปลงระเบียบการชำระค่าสมาชิกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชมรมฯ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง