วัตถุประสงค์

ชมรมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ให้ความรู้แก่กุมารแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง โภชนาการ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและสติปัญญา ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต
   
 • ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโภชนาการเด็กที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพ การเจริญเติบโต และสติปัญญาดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
   
 • ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางโภชนาการเด็กกับองค์กรต่างประเทศ
   
 • ร่วมงานวิจัยทางโภชนาการเด็กระหว่างสถาบันต่างๆในประเทศไทย
   
 • เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับเด็กปกติและอาหารทางการแพทย์