ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ ๒๗

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ ร่วมประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ ๒๗ จัดโดย...

การประชุม Nutrition in the first 1,000 days of life in Southeast Asia

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต (...

1st Bangkok International Pediatrics Update (BIPU 2017)

การประชุม  1st Bangkok International Pediatrics Update (BIPU 2017)
วันที่จัด...

บทความ "อาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรืออาหารทางการแพทย์"

อาหารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการสารอาหารมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยช่วงวัยทารกมีนมเป็นอาหารหลัก นมแม่ถือเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับทารก เนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วน มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับทารก และส่งผลดีต่อสุขภาพระยะยาว เมื่อทารกอาย...

วีดิทัศน์ "คำแนะนำอาหารทารกและเด็กเล็ก"

เชิญท่านชมวีดิทัศน์เรื่อง "คำแนะนำอาหารทารกและเด็กเล็ก" จัดทำโดยโครงการการพัฒนารูปแบบของคลินิกเด็กสุขภาพด...