ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแล "ผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล"

 แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแล "ผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล"
จัดทำโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่
...

PENSA 2021

ชื่องาน : ...

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15

 

 ชื่องาน : ...

The Power of Micronutrients and Practical Enteral/Parenteral Nutrition Management

 

 ชื่องาน : Intenstive Course In Pediatric Nutrition " The Poewer of Micronutrients and Practical Enteral/Parenteral Nutrition Management"
 วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2564...

digging deeper talk โดย พ.อ. นพ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

Growth charts ใหม่สำหรับเด็กไทยอายุแรกเกิด - 5 ปี


 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศใช้กราฟการเจริญเติบโตชุดใหม่...

Growth charts ใหม่สำหรับเด็กไทยอายุ 5- 19 ปี

         

          สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เก็บข้อมู...