ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดยืนของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....

ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรผู้ปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการเด็ก เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... นี้ ที่ต้องการส่งเสริมให้ทารกไทยได้รับนมแม่ เพราะเป็นที่ยอมรับทางวิ...

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2560

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017...