รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2560-2562

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนลินี  จงวิริยะพันธุ์   ประธาน

    รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์
 
 

 

พันเอก นายแพทย์เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

     เลขาธิการ

    พันเอก นายแพทย์เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
 
 
 
 
 
 

แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล     ผู้ช่วยเลขาธิการ

       แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล
 
 
 
 
 
แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส

       เหรัญญิก

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส
 
 
 
 
 

วิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท

      รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท

 
 
 
 
 
 
แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ
 
 
 
 
 
 
 
แพทย์หญิงชนกานต์ วิสูตรานุกูล
 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หยิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

     ทะเบียนและเว็บไซต์

        รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
 
 
 
 
 

นายแพทย์สุรณัฐ แก้วณิมีย์     ปฏิคม

        นายแพทย์สุรณัฐ แก้วณิมีย์
 
 
 
 
 
 
 

แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูล     ปฏิคม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูล
 
 
 
 
 
 
 

 กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.นายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.นายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ       

       รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

 
 
 
 
 
ศาสตราจารย์นาย แพทย์พิภพ จิรภิญโญ
 
       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
 
 
 
 
 
 

นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี

          
        นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ       
      รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม  จงพิพัฒน์วณิชย์

      รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม  จงพิพัฒน์วณิชย์
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
       
    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์คลินิก(พิเศษ)แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก

 รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก

 

 

 

แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร 
    รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร
 
  

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
     
    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชราภา ทวีกุล

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชราภา ทวีกุล
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณีรัตน์ ภูวนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ภูวนันท์

 

 

 

แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์ 
 
 
 
 
     
 
 
 
แพทย์หญิงปาจรีย์ ลิ้มทองแท่ง   
   แพทย์หญิงปาจรีย์  ลิ่มทองแท่ง
 
 

 

 

 

 

แพทย์หญิงสุชาอร แสงนิพันธ์กูล  
 
    แพทย์หญิงสุชาอร แสงนิพันธ์กูล