เล่มที่ 8 ก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ภาพ
ปกหน้า: 
เล่มที่ 8 ก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ: 

อาหารไทย อาหารสุขภาพ โดย สมศรี เจริญเกียรติกุล
Prebiotics โดย สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
การติดขวดนม โดย สุนทรี รัตนชูเอก
การใช้ยารักษาโรคอ้วนในเด็ก (Pharmacotherapy for Childhood Obesity)
โดย ลัดดา เหมาะสุวรรณ
Markers of the Metabolic Syndrome in Children
โดย มณีรัตน์ ภูวนันท์
การตรวจกรองเพื่อหาโรคเบาหวานในเด็กอ้วน
โดย เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
โภชนบำบัดในทารกเกิดก่อนกำหนด (Nutritional Management in Preterm Infants : Inpatient care)
โดย สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
โภชนบำบัดในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน
โดย พัชราภา ทวีกุล
โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
โดย อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
การให้ไขมันทางหลอดเลือดดำในเวชปฎิบัติ
โดย ชนกานต์ กังวานพรศิริ

ราคา 200 บาท

ท่านสมาชิกสามารถ download หนังสือเล่มนี้ฉบับ pdf ได้ฟรี (ต้อง login ก่อน)