เล่ม 13 โภชนาเด็กล้ำสมัย 2016

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 

• พัฒนาการของโภชนศาสตร์ทางคลินิกในเด็กในประเทศไทย

พิภพ จิรภิญโญ

• สถานการณ์ไอโอดีนในเด็กไทย

ลัดดา เหมาะสุวรรณ

• สถานการณ์ปัจจุบันของธาตุเหล็กในเด็กไทย

สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

• เด็กอ้วน "ความร่วมมือ...การปรับสิ่งแวดล้อมในด้านโภชนาการ"

สมศรี เตชะวรกุล

• การควมคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักในเด็ก

อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

• ความจำเป็นและประโยชน์ของการเติมองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์นมผสม

สุรณัฐ แก้วณิมีย์

• สารละลายกรดอะมิโนที่ให้ทางหลอดเลือด

พัชราภา ทวีกุล

• ปัญหาการเตรียมและภาวะแทรกซ้อนของการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

โพยม วงศ์ภูวรักษ์

• การดูแลโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต : ปัญหาและบทบาททางการพยาบาล

ดุษฎี กิจธีรศาล

• โภชนาการในผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต

จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากูล

• โภชนบำบัดในโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก

สุธิดา ชาติวุฒินันท์, อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

• โภชนาการในผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ

อรวรรณ เอี่ยมโอภาส

• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด

เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร


ปกติราคา 250 บาท ลดราคาเหลือ 100 บาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อชมรมฯ  www.pednutrition.org/books