เล่ม 11 โภชนาการเด็กน่ารู้ 2014

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 
 • ข้อแนะนำการให้อาหารทารกและเด็กเล็ก
  อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ 
 • โภชนาการในผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการ 
  อรพร ดำรงวงศ์วงศ์ศิริ
 • โภชนาการในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
  สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
 • อาหารเพื่อการรักษาโรคลมชัก 
  ชาครินทร์ ณ บางช้าง, ศิรินุช ชมโท 
 • โภชนาการและสุขภาพช่องปาก 
  นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร 
 • ผลของสุขภาพช่องปากต่อภาวะโภชนาการของเด็ก 
  ภาวิณี พินัยนิติศาสตร์
 • โภชนาการในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 
  พัชราภา ทวีกุล 
 • ภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหาร
  อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน 
  เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

ราคา 180 บาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อชมรมฯ www.pednutrition.org/books