งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 24 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023"

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/19/2023 (All day) - Fri, 01/20/2023 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Wed, 02/01/2023 (All day)

 

  งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 24 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023" ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ        โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 158 คน แบ่งเป็น 
  แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน  97 คน
  พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 คน
  เภสัชกร จำนวน 6 คน 
  นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน  40 คน
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/ นักวิจัย/ นักเทคนิคการแพทย์  3 คน
  อาจารย์ / บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 5 คน