ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 41

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/17/2023 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 03/28/2023 (All day)

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566  
 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 43 คน แบ่งเป็น 
 แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 17 คน
 แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 10 คน
 พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน
 เภสัชกร จำนวน 1 คน 
 นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 7 คน
 นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 คน
 ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 คน