ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 42

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/14/2023 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 07/20/2023 (All day)

  งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  จำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 45 คน แบ่งเป็น 
  แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 14 คน
  แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 16 คน
  พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 คน 
  นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 8 คน
  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 คน
  อาจารย์แพทย์ จำนวน 1 คน
  นักศึกษาแพทย์ จำนวน 1 คน