ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 40

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/25/2022 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 12/01/2022 (All day)

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 40

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 59 คน แบ่งเป็น 
แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 25 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 22 คน
พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน
เภสัชกร จำนวน 2 คน 
นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 5 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 คน