ภาพบรรยากาศงานประชุม Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 19

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 08/05/2023 (All day) - Sun, 08/06/2023 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Wed, 09/20/2023 (All day)

 งานประชุม Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมทั้งสิ้น 84 คน แบ่งเป็น 

แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 60 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 13 คน
เภสัชกร จำนวน 1 คน 
นักโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 10 คน