ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 39

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/08/2022 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Mon, 08/01/2022 (All day)

งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 39

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ Online

มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 77 คน แบ่งเป็น 

แพทย์/ กุมารแพทย์ จำนวน 32 คน

แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 34 คน

พยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน

เภสัชกร จำนวน 2 คน 

นักวิชาการโภชนาการ/ นักกำหนดอาหาร จำนวน 4 คน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 คน