บทความ "อาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรืออาหารทางการแพทย์"

อาหารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการสารอาหารมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยช่วงวัยทารกมีนมเป็นอาหารหลัก นมแม่ถือเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับทารก เนื่องจากมีสารอาหารครบถ้วน มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับทารก และส่งผลดีต่อสุขภาพระยะยาว เมื่อทารกอายุมากกว่า 6 เดือน ทารกจะมีความต้องการสารอาหารมากขึ้น ทําให้ต้องรับอาหารตามวัยที่เหมาะสมควบคู่ไปกับนมแม่ ในวัยเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อาหารหลัก 3 มื้อ นมระหว่างมื้อ และอาหารว่าง มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ซึ่งจะเห็นว่านมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาหาร 5 หมู่ นอกจากช่วงอายุแล้ว ความต้องการสารอาหารในแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับเพศ กิจกรรมทางกาย และสถานะสุขภาพ แม้นมแม่จะเป็นอาหารที่สําคัญสำหรับทารกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 6 เดือนแรก แต่พบว่ามีทารกจํานวนไม่น้อยที่มีข้อจํากัดด้านสุขภาพบางประการ ทําให้กินนมแม่ไม่ได้ หรือการกินนมแม่หรือนมผงดัดแปลงสําหรับทารกปกติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ทารกกลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตได้เท่าเทียมกับทารกปกติ ตัวอย่างของทารกกลุ่มนี้ ได้แก่...

เชิญ download บทความฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่นี่