อาหารเสริม

ปัญหาการให้อาหาร (เสริม) ในเด็ก

ปัญหาการให้อาหารในการเลี้ยงดูทารกและเด็ก มักเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองส่วนมากให้ความสนใจอยู่เสมอ คำถามต่างๆที่นำมาเขียนในบทความนี้ส่วนหนึ่งมาจากคำถามที่ผู้ปกครองถามใน www.childrenhospital.go.th ซึ่งเป็น website ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และจากประสบการณ์ของกุมารแพทย์ในเวชปฏิบัติ การรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องมีความจำเป็นและสำคัญต่อการตอบคำถาม จึงพยายามค้นหาข้อมูลจากคำถามดังกล่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับกุมารแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป การให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง มีความสำคัญต่อการดูแลทารกและเด็กอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย รวมทั้งการมีภาวะโภชนาการที่ปกติและมีสุขภาพที่ดี คำถามที่ผู้ปกครองมักถามในเรื่องของอาหารที่จะให้เด็ก มีดังต่อไปนี้