เล่ม 14 โภชนาการเด็กก้าวไกล 2017

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 

1. การต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคต
    ไพบูลย์ เอกแสงศรี
2. The use of human milk in sick neonates
    มิรา โครานา
3. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย
    ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ
4. กราฟการเจริญเติบโตใหม่สำหรับเด็กไทย
    ลัดดา เหมาะสุวรรณ
5. เรียนรู้เรื่องฉลากอาหาร-ฉลากโภชนาการ
    ประไพศรี ศิริจักรวาล
6. อาหารคลีนคืออะไร
    ปาจรีย์ ลิ่มทองแท่ง
7. การประเมินและการบำบัดทางจิตเวชในเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะการกินผิดปกติ
    ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
8. การให้โภชนบำบัดในเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะการกินผิดปกติ
    อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
9. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ
    พัชราภา ทวีกุล
10. ภาวะวิตามินเกิน
      จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากูล
11. วัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงรสกับสุขภาพเด็ก
      อรภา สุธีโรจน์ตระกูล
12. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับช่วยการนอนหลับ
      เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 

ปกติราคา 250 บาท ลดราคาเหลือ 100 บาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อชมรมฯ www.pednutrition.org/books 

หรือ โทรศัพท์ 096 880 2083 E-mail: group@pednutrition.org