Growth charts ใหม่สำหรับเด็กไทยอายุ 5 - 19 ปี

         

          สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เก็บข้อมูลและจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5 - 19 ปี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและทราบสถานการณ์การเจริญเติบโตที่เป็นจริงของเด็กไทย และเริ่มนำมาใช้งานในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้นสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็น growth reference charts (percentile) ประกอบด้วย weight-for-age, height-for-age และ weight-for-height ซึ่งท่านสามารถ download ได้ในรูปแบบ pdf ตาม link ด้านล่าง