คำแนะนำการให้อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

โครงการการพัฒนารูปแบบของคลินิกเด็กสุขภาพดีเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการและป้องกันโรคอ้วนในเด็ก โดยความร่วมมือของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำคำแนะนำการให้อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยแรกเกิด-6 เดือน วัย 6 เดือน-1 ปี และวัย 1 ปีขึ้นไป

ท่านผู้สนใจเชิญ download แผ่นพับคำแนะนำเป็น pdf ได้ตาม link ข้างล่างนี้

คำแนะนำการให้อาหารทารกวัยแรกเกิดถึงหกเดือน

คำแนะนำการให้อาหารทารกวัยหกเดือนถึงหนึ่งปี

คำแนะนำการให้อาหารเด็กเล็กวัยหนึ่งปีขึ้นไป