Metabolic

Metabolic Syndrome

Metabolic syndrome คือกลุ่มของภาวะผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวาน ภาวะเหล่านี้มักพบร่วมกันแต่ไม่จำเป็นต้องครบทุกอย่าง ได้แก่ อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและระดับไขมันในเลือดผิดปกติ เกณฑ์วินิจฉัยว่าผู้ใดเป็น metabolic syndrome มีข้อแตกต่างกันบ้างระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขององค์กรต่างๆแต่ไม่มากนัก1 ดังแสดงในตารางที่ 1 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปในระดับนานาชาติว่าควรใช้เกณฑ์วินิจฉัยขององค์กรใดในการวินิจฉัย metabolic syndrome ในเด็ก และเป็นข้อจำกัดในการเปรียบเทียบความชุกของภาวะนี้ในกลุ่มประชากรต่างๆ