การประชุมวิชาการ Pre-Congress "Early childhood nutrition for optimal growth and development"

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 01/16/2019 - 08:05 - 15:41

ชื่องาน : การประชุมวิชาการ Pre-Congress "Early childhood nutrition for optimal growth and development"วันที่จัดงาน : 16 มกราคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องสุขุมวิท 1,2,3 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
จัดโดย : สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
:: ลงทะเบียนที่นี่ ::