เล่ม 15 โภชนาการเด็กทันสมัย 2018

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 

 

1. อิทธิพลของภาวะโภชนาการของมารดาต่อการเจริญเติบโตและเมตาบอลิซึมของทารก 
    สุชาอร แสงนิพันธ์กูล
2. บทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้และผลของโปรไบโอติกส์ในเด็กโรคอ้วน
    ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
3. ความสัมพันธ์ของการให้อาการทารกและเด็กเล็กกับการเติบโตด้านส่วนสูงของเด็ก
    ลัดดาเหมาะสุวรรณ
    อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
    นลินี จงวิริยะพันธุ์
    มณีรัตน์ ภูวนันท์
    อรภา สุธีโรจน์ตระกูล
    นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย์
4. นมแม่บริจาคและธนาคารนมแม่
    ประชา นันท์นฤมิต
5. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
    
6. โภชนาการในภาวะลำไส้ล้มเหลว 
    ศิรินุช ชมโท
7. โภชนาการกับการกีฬา
    กัลยา กิจบุญชู
8. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำนมเหลืองของวัว
    เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร