เล่ม 12 โภชนาการเด็กร่วมสมัย 2015

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 
 • Optional ingredients in modern infant formulas

  สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์

 
 • Fine-tuning nutrition for NICU veterans 

  สุนทรี รัตนชูเอก

   

 • โภชนาการในภาวะรั่วของน้ำเหลืองไขมันปน
  นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร


   

 • Nutrition for children with type 1 diabetes

  เปรมฤดี ภูมิถาวร

 • โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

  นลินี จงวิริยะพันธุ์

   

 • อาหารกระตุ้นน้ำนม

  ศิรินุช ชมโท, อรภา สุธีโรจน์ตระกูล

   

 • มุมมองด้านโภชนาการในเด็กติดเชื้อเอชไอวี

  สุภาพรรณ ตันตราชีวพร

   

 • การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยใน

  สุชาอร แสงนิพันธ์กูล

   

 • การคัดกรองทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

    ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

   

 • Parenteral nutretion-associated live disease

  พัชราภา ทวีกุล

     

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ลดความอ้วน

  เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 

ปกติราคา 200 บาท ลดราคาเหลือ 100 บาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อชมรมฯ www.pednutrition.org/books