การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Tags:

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ

ลำดับ รายการ ชนิดของตัวอย่าง การเตรียมผู้ป่วย ราคา (บาท) สถานที่ติดต่อ วิธีตรวจ
1 Prealbumin Clotted blood 3-5 ml No 330 ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 Immunoturbidimetric assay
2 Plasma Amino Acids - Lithium heparinized blood 3-5 ml (2 ml สำหรับเด็กแรกเกิด - ในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติสามารถส่งเป็น random specimen ได้ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติ แนะนำให้ส่งเป็น fasting specimen NPO 12 ชม. (ผู้ใหญ่) NPO 4 ชม. (ทารก) 3,000 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195675,5978 HPLC
Lithium heparinized blood 3-5 ml No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,500 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,600 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,600 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 LC-MS/MS
3 Apolipoprotein A-1 Clotted blood 3-5 ml No 200 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 Immunoturbidity
4 Apolipoprotein B Clotted blood 3-5 ml No 200 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 Immunoturbidity
5 Lipoprotein electrophoresis Clotted blood 3-5 ml งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม. ห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจ ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 450บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 600 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 ตรวจทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม Electrophoresis
6 Individual Fatty Acid Content EDTA blood 5 ml และปั่นเลือดแยกพลาสมาและเม็ดเลือดแดง NPO 12 ชม. 2,500 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 02-2181053-4 GLC
7 Plasma acylcarnitine Lithium heparinized blood 3-5 ml (2 ml สำหรับเด็กแรกเกิด) แช่น้ำแข็งส่งทันที หรือปั่นแยก plasma แล้วแช่ในช่องแข็ง (เก็บได้หลายวัน) No ผู้ป่วยศิริราช 3,000 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 3,500 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 4,500 บาท ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 02-4195675 Tandem mass spectrometry
8 Ferritin Lithium heparinized blood 6 ml No 350 ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 ECLIA
Clotted blood 3-5 ml No 310 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬา 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 ECLIA
clotted blood 3-5 ml No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 CLA
9 Folate (serum) Lithium heparinized/clotted blood 4 ml ห่อ foil กันแสง NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) 240 หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 ECLIA
Clotted blood 3-5 ml No 300 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 ECLIA
Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง และระวัง hemolysis NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 ECLIA
Clotted blood 5 mL หรือ Lithium heparinized blood 6 ml NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) 250 ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 ECLIA
ตัวอย่างซีรั่ม 1 ml ไม่มี 200 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 Microbiological assay โดยใช้แบคทีเรีย Lactobacillus casei
10 Folate (red cell) EDTA blood 3-5 mLห่อ foil กันแสง และระวัง hemolysis NPO 12 ชม. (อาหารและยาวิตามินโฟเลต) ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 รับบริการตรวจเฉพาะวันศุกร์ ECLIA
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml(แจ้งค่า haematocrit ให้ด้วยเพื่อใช้ในการคำนวณผล) ไม่มี 200 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 Microbiological assay โดยใช้แบคทีเรีย Lactobacillus casei
11 Transferrin Lithium heparinized blood 4-6 ml No 300 ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 Sandwich immunoassay
Clotted blood 3-5 ml No 400 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 Calorimetric
12 TIBC Clotted blood 3-5 ml No 80 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 Calorimetric
13 Iron study (serum iron และ TIBC) Clotted blood 4-6 ml สำหรับเด็กเล็ก ไม่ต่ำกว่า 1 ml No 280 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197000 ต่อ 4417-9 Colorimetric method
14 Iron Clotted blood 3-5 ml No 100 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 Calorimetric
Clotted blood 3-5 mL No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 80บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 120 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 160 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 Chromophore Ferene
Clotted blood 3-5 mL NO 600 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 AAS
15 Zinc Clotted blood 3-5 ml No 600 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 AAS
Clotted blood 3-5 ml No 350 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3506, 3509 AAS
Clotted blood 4 ml No 420 หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451570-1 FAAS
Clotted blood 5 ml No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 220 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 280 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 300 บาท ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011338 FAAS
16 Copper Clotted blood 3-5 ml No 600 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 AAS
Clotted blood 3-5 ml No 350 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 AAS
Clotted blood 4 ml No 420 หน่วยนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451570-1 FAAS
Clotted blood 5 ml No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 220 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 270 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 270 บาท ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011338 GFAAS
17 Ceruloplasmin Clotted blood 4-6 ml No 600 ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 Immunoturbidimetric assay
18 Manganese EDTA blood 3-5 ml No 600 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197317-8 AAS
19 Vitamin A EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง นำส่งทันที (ตรวจร่วมกับวิตามิน E) No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,100 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,320 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,320 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 รับบริการตรวจเฉพาะ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน UHPLC
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง No ผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLC
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube) NPO 12 ชม. 1,200 บาท หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 HPLC
Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง เจาะเลือดก่อนอาหารเช้า ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,570 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
20 Vitamin D Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง นำส่งทันที No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,700 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,500 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 LC-MS/MS
Clotted blood 3-5 ml No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 900 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,000 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,000 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 CLIA
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง No ผู้ป่วยศิริราช 3,560 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 3,916 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 4,272 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLC
EDTA blood 2-3 ml No 990 ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 ECLIA
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube) No 4,200 หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 LC-MS/MS
21 Vitamin E EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง (ตรวจร่วมกับวิตามิน A) No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,100 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,320 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,320 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 รับบริการตรวจเฉพาะ วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน UHPLC
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง No ผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLCHPLC
Clotted blood 6 ml ห่อ foil กันแสง(ห้ามใช้ serum จาก Gel tube) NPO 12 ชม. 1,200 หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 HPLC
Clotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง เจาะเลือดก่อนอาหารเช้า ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,570 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
22 Vitamin B1 EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง(TPP in Whole blood) No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,450 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,450 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง (TPP in Whole blood) No ผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLC
EDTA blood 2-3 mL ห่อ foil กันแสง (TPP in Whole blood) NPO 12 ชม. 1,500 หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 HPLC
EDTA blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง (TPP in Whole blood) No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,200 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 HPLC
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง (erythrocyte transketolase activity coefficient) ไม่มี 400 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 Enzymatic assay 
Lithium heparinized blood 3-4 ml (Thiamin pyrophosphate effect, TPPE) ไม่มี ผู้ป่วยในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 1,050 บาท ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,160 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,260 บาท ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195674 Enzymatic assay 
23 Vitamin B2 EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง No ผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLC
EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,400 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
EDTA blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,200 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,200 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 HPLC
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง ไม่มี 400 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte glutathione reductase activity (EGRA) coefficient
24 Vitamin B6 EDTA blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง NO ผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLC
EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง NPO 12-14 ชม. และวิตามินเสริมอย่างน้อย
24 ชม. ก่อนเจาะเลือด
ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,600 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,700 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,700 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
Lithium heparinized blood หรือ EDTA blood 3 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง ไม่มี 400 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 02-3069100 ต่อ 3268 Enzymatic assay วัดระดับ erythrocyte glutamate oxaloacetate transminase activity (alpha-EGOT) coefficient
25 Vitamin B12 Clotted blood 4-6 ml NPO 12 ชม.ควรเจาะเลือดก่อนการได้รับเลือด
และยาวิตามิน
250 ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9 ECLIA
Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง NPO 12 ชม. ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 250 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 350 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 400 บาท ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011337 ECLIA
Clotted blood 3-5 ml No 300 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 ECLIA
Heparinized blood 4 mL ห่อ foil กันแสง NPO 12 ชม. 240 หน่วยเคมีคลินิกภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โทร 074-451563 ECLIA
26 Vitamin C Clotted blood 3-5 mL ห่อ foil กันแสง รีบนำส่งทันที No ผู้ป่วยรพ.รามาฯ 1,550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,900 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,900 บาท ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011336 HPLC
Clotted blood 5-6 ml กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่ง No ผู้ป่วยศิริราช 1,760 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,936 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,112 บาท ภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582 HPLC
Lithium heparinized blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสง แช่น้ำแข็ง No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 1,550 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,800 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,800 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
27 Specific IgE for cow’s milk, egg white, wheat, soya, shrimp, peanut Clotted blood 3-5 ml No 450/item ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 FEIA
Clotted blood ไม่น้อยกว่า 3 ml No ผู้ป่วยศิริราช 510 บาท หน่วยงานภายนอก (รัฐบาล) 560 บาท หน่วยงานภายนอก (เอกชน) 610 บาท สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195889 Fluorescence Enzyme Immuno Assay
Clotted blood 3-5 ml No 600 บาท/item หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ชั้น 3 อาคารพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร 074-451585-6 ImmunoCAP
28 Specific IgE to mixed food (egg white, milk, fish, wheat, peanut, soya bean) Clotted blood 3-5 ml No 800 ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 FEIA
29 Specific IgE to egg white panel (egg white, ovalbumin, ovomucoid) Clotted blood 3-5 ml No 1200 ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501  
30 Specific IgE for milk panel (milk, beta-lactoglobulin) Clotted blood 3-5 ml No 1200 ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 FEIA
31 Specific IgE for wheat panel (wheat, omega-5-gliadin) Clotted blood 3-5 ml No 900 ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132 ต่อ 501 FEIA
32 Hydrogen breath test ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า) NPO 12 ชม. - สาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195974 เป็นงานวิจัยเท่านั้น
33 DEXA Scan ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า) No 2,900 ภาควิชารังสีฯ รพ.จุฬาฯ ตึกโปษยานนท์ 02-2564283-4 Dual Energy X-ray Absorptiometry
34 Bioelectrical impedance analysis ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ TANITA รุ่น BC-418 (นัดหมายล่วงหน้า) No (ผู้ป่วยสามารถยืนได้, ไม่ใส่เหล็กดามและเครื่องกระตุ้นหัวใจ)  240 งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 รพ.ศิริราช ติดต่อคุณส่งศรี02-4197740-1 รับบริการตรวจเฉพาะวันพุธ Bioelectrical impedance analysis
ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ InBody รุ่น S10 (นัดหมายล่วงหน้า) No (ผู้ป่วยไม่ใส่เหล็กดามและเครื่องกระตุ้นหัวใจ) 240 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195674  
35 Indirect calorimetry ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือ (นัดหมายล่วงหน้า) NPO และปฏิบัติตามเอกสารแนบ และปฏิบัติตามเอกสารแนบ canopy mode 1,670, ventilator mode (first time) 3,600, ventilator mode (next time) 1,720 งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 รพ.ศิริราช ติดต่อคุณส่งศรี 02-4197740-1 Indirect calorimetry
36 β-hydroxybutyrate EDTA blood 3-5 ml No 210 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 Chemistry
37 IL-6 Clotted blood 3-5 ml No 800 ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 ECLIA
38 Glutathione EDTA blood 3-5 ml No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,400 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
39 Coenzyme Q10 Clotted blood 3-5 ml แช่น้ำแข็ง No ผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ 2,300 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,400 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,400 บาท ห้องปฏิบัติการพิเศษกลาง ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3609, 3509 HPLC
40 ปริมาณกรดอะมิโนในอาหาร อาหาร 100 กรัมหรือ 100 มล. จำนวน 3 ภาชนะบรรจุ ไม่มี 5,000 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 029428629-35 ต่อ 1800, 1811 HPLC
อาหาร 100 กรัมหรือ 100 มล. จำนวน 2 ภาชนะบรรจุ ไม่มี 7,500 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร 022017182-4 HPLC

วิธีตรวจ

 
  • AAS- Atomic Absorption Spectrophotometry
  • CLIA- Chemiluminescence Immunoassay
  • ECLIA- Electrochemiluminescence Immunoassay
  • FAAS- Flame Atomic Absorption Spectrophotometry
  • FEIA- Fluorescent Enzyme Immunoassay
  • GFAAS- Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry
  • GLC- Gas-liquid Chromatography
  • HPLC- High Performance Liquid Chromatography
  • LC-MS/MS - Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry
  • UHPLC- Ultra High Performance Liquid Chromatography
หมายเหตุ ควรติดต่อห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบก่อนเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเสมอ

เอกสารอ้างอิง

 

ใบขอตรวจ

โรงพยาบาลศิริราช www.si.mahidol.ac.th/th/manual/Project/form/CP-F-020-05.pdf http://www.si.mahidol.ac.th/th/manual/biochemistry/ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวเคมี.pdf