ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 38

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/25/2022 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 03/25/2022 (All day)

 งาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 38 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุม ทั้งสิ้น 68 คน แบ่งเป็น 

แพทย์ จำนวน 7 คน
กุมารแพทย์ จำนวน 20 คน
แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 33 คน
เภสัชกร จำนวน 1 คน 
พยาบาล จำนวน 3 คน
นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 2 คน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 คน